We are now part of a new Comprend

Your partner in tech-enabled marketing and communication for transformative impact

Meet the new Comprend

October 26, 2022 Webranking

Svenska företag behöver erbjuda hållbarhetsdata och förbättra jobbsökarinformation

Av Freja Nilsson

Ännu en säsong av Webranking by Comprend har färdigställts (den tjugosjätte säsongen) och vi är glada att kunna presentera analysen av de svenska resultaten. Återigen har webbsidorna hos Sveriges 110 största bolag rankats efter ett antal kriterier som sedan sammanställs till en genomsnittlig totalpoäng. Den genomsnittliga poängen har inte förändrats sedan förra året, men vi ser en nytt toppbolag och en del förändringar i prestationen i de olika sektionerna.

Det har inte skett några stora förändringar sett till den övergripande prestationen hos de svenska bolagen i Webranking by Comprend 2022-2023. Den genomsnittliga poängen på 46 poäng hos de 110 rankade bolagen är oförändrad sedan förra året och ligger fortfarande något över den europeiska snittpoängen på 44 poäng.

En generell rekommendation som vi tillämpar är att ett företag åtminstone borde uppnå 60 poäng för att anses nå målgruppernas förväntningar, vilket endast 15 av de rankade bolagen gör. Det råder ingen tvekan om att svenska företag behöver förbättra kommunikationen på deras företagswebbplatser, särskilt inom vissa områden.

När vi sammanfattar de svenska resultaten kan vi dra följande slutsatser:

  • Svenska företag presenterar detaljerade hållbarhetsstrategier med tydliga prioriteringar, men data som stödjer strategin saknas ofta.
  • Företagen presterar väl när det kommer till att erbjuda information kopplad till styrningen av bolagen (governance) och har uppnått den näst högsta genomsnittspoängen av alla länder. Exempelvis erbjuder många företag separata rapporter för bolagsstyrningen, vilket uppskattas hos målgrupperna.
  • Företagen har svårt att möta förväntningarna hos jobbsökare och presterar under det europeiska genomsnittet, särskilt när det kommer till att erbjuda information om synen på hybridarbete.

Detaljerade hållbarhetsstrategier men data saknas

Förra året såg vi en förbättring gällande de svenska företagens hållbarhetskommunikation men årets prestation är oförändrad. Den genomsnittliga poängen ligger något under det europeiska genomsnittet på 45 poäng, så förbättringar behövs definitivt för att kunna möte de ständigt ökande förväntningarna hos målgrupperna. Läs mer om vilken hållbarhetsinformation som målgrupperna ser som viktigast i år (på engelska). 

Ett område där svenska företag presterar väl är när det kommer till att presentera hållbarhetsstrategier, där 81% av bolagen erbjuder detta. Det kan jämföras med det europeiska genomsnittet på 77%.

En hållbarhetsstrategi bör förklara hur ett företags hållbarhetsarbete är integrerat i deras övergripande affärsstrategi. Det är viktigt att visa att hållbarhetsarbetet inte ses som någonting som är fristående från resten av företagets arbete. Företag bör även tydligt förklara hur de planerar att uppnå sin hållbarhetsstrategi och mål genom att presentera tydliga prioriteringar för deras agerande.

AFRY är ett svenskt företag som tydligt förklarar sin hållbarhetsstrategi och hur den relaterar till den övergripande affärsstrategin. De förklarar att de både siktar på att minska både sin egen och sina kunders klimatpåverkan. En tydlig länk till den senaste års- och hållbarhetsredovisningen är också tillgänglig, vilket underlättar för den som vill läsa vidare.

AFRY visar också de tre grundpelare som deras hållbarhetsramverk vilar på och förklarar vad varje grundpelare innebär. Tillskillnad från många andra företag som tenderar att erbjuda vag information om hur de ska nå sina hållbarhetsmål, erbjuder AFRY koncis information om vilka handlingar som de ska utföra för att nå målen. Exempelvis att erbjuda ett program som syftar till att utbilda medarbetarna om hållbarhet och att kombinera deras design- och ingenjörsexpertis för att skapa lösningar som kommer att möjliggöra klimatomställningen.

Utöver detta så presenterar AFRY även mer djupgående artiklar som belyser olika teman, vilket erbjuder ännu mer insikt i deras hållbarhetsarbete.

Screenshot of AFRY's sustainability strategy.

När det kommer till att presentera data om både miljö och social hållbarhet halkar svenska bolag efter, endast 23% av de rankade svenska bolagen presenterar detta. Samtidigt så visar vår årliga kapitalmarknadsundersökning att målgrupperna anser att hållbarhetsdata är viktigare än någonsin. I år tyckte 90% av respondenterna att det var viktigt för företag att presentera hållbarhetsmål, prestation och data på deras webbplatser. Att endast erbjuda en hållbarhetsstrategi och mål utan att stödja dem med data kommer inte att skapa ett förtroende hos målgrupperna, de vill ha bevis i form av data. Läs mer om att möta behoven hos flera olika målgrupper i er hållbarhetskommunikation (på engelska).

De svenska bolagen halkar särskilt efter när det kommer till att presentera data kopplad till miljön, exempelvis nyckeltal som berör koldioxidutsläpp och vattenkonsumtion. Företagen presenterar något bättre när det kommer till att erbjuda data kopplad till social hållbarhet.

Det finns många olika lösningar och verktyg för att integrera hållbarhetsdata på din webbsida. Assa Abloy presenterar ett verktyg som visas ett flertal nyckeltal för varje miljöområde, med en historik på sex år. Genom att presentera detta så kan målgrupperna få en tydlig översikt över utvecklingen av företages prestation. Assa Aboy presenterar även KPIer om varje område vilket erbjuder ytterligare transparens.

Transparent information om bolagsstyrning

Svenska bolag presterar väldigt väl när det kommer till att presentera information angående styrningen av bolagen på sina webbplatser. Bolagen har den näst högsta genomsnittspoängen av alla rankade länder (finska bolag tar topplaceringen). I genomsnitt uppfyller bolagen 61% av kriterierna i den här sektionen, och poängen har förbättrats sedan förra året. Det övergripande målen med en bolagsstyrning/governance-sektion är att erbjuda total transparens, svenska bolag är på god väg att uppnå detta.

Företagens målgrupper vill inte endast hitta informationen om styrningen av bolaget i årsredovisningen utan även i en separat rapport, eftersom den blir lättare att hitta. En sådan rapport bör reflektera hur ett företag kontrollerar organisationens agerande, policys, praktiker och beslut samt vilka effekter de har på olika intressentgrupper.

De svenska bolagen sticker ut när det kommer till att erbjuda separata bolagsstyrningsrapporter, 70% av de rankade bolagen erbjuder detta, vilket kan jämföras med det europeiska genomsnittet på 45%.

Handelsbanken presenterar en tydligt sammanfattning av deras system för styrning och kontroll och inkluderar även information om deras revisorer och ersättningen som betalats till styrelsen. Rapporterna är presenterade på samma sida och inkluderar rapporter från de senaste 14 åren.

Screenshot of Handelsbanken's governance page.

Jobbsökarinformation under det europeiska  genomsnittet

Ett område där de svenska bolagen inte möter målgruppernas förväntningar är när det kommer till att positionera sig som attraktiva arbetsgivare. Den genomsnittliga poängen i karriärsektionen är nio procentenheter lägre än det europeiska genomsnittet.

Resultatet är särskilt oroande med tanke på att jobbsökande förväntar sig mer av företagen och vad de kan erbjuda, exempelvis när det kommer till flexibilitet och förmåner. I dagens karriärlandskap är det extra viktigt att företagen tydligt kommunicerar vad de kan erbjuda som arbetsgivare för att kunna attrahera rätt kompetens och talang.

Många svenska företagswebbplatser saknar information om vad de erbjuder sina anställda i form av flexibilitet, genom att antingen arbeta hemifrån eller att arbeta helt på distans (från exempelvis en annan stad eller ett annat land). Endast 9% av de rankade bolagen presenterar sin policy angående att arbeta hemifrån, vilket kan jämföras med 26% av de europeiska företagen. Förra året erbjöd 4% av de svenska bolagen denna information, så det har skett en viss förbättring. Dock har det inte skett en så stor förbättring som man kan förvänta sig med tanke på att hybridarbete nu är det "nya normala" för många företag.

EQT är ett av få svenska företag som möter jobbsökarnas förväntningar när det kommer till att informera om vad de erbjuder när det kommer till flexibilitet. De erbjuder både information om flexibilitet när det kommer till flexibel arbetstid och att arbeta hemifrån. EQT visar även att de stöttar sina medarbetare med att jobba hemifrån genom att erbjuda ekonomiskt bidrag som kan användas till att förbättra deras hemmakontor. Genom att erbjuda detta visar EQT att de bryr sig om sina medarbetare och deras arbetsmiljö, vilket är något som arbetssökande uppskattar.

Screenshot of EQT's careers section.

Investor Relations är fortfarande en utmaning

Precis som i de flesta länder är informationen kopplad till Investor Relations på de svenska bolagens webbplatsen en stor utmaning och den möter fortfarande inte målgruppernas förväntningar. Prestationen är på samma nivå som tidigare år på 33 poäng, vilket är något över det europeiska genomsnittet på 25 poäng, men det är fortfarande en låg poäng. Svenska företag behöver presentera IR information direkt på deras webbsidor och inte endast i olika PDF-rapporter. Investerarnas förväntningar blir definitivt inte lägre, så företagen bör fokusera på att försöka möta förväntningar bättre.

Precis som förra året erbjuder väldigt få företag finansiella utsikter eller utsikter för marknaden (outlook). Endast 5% av de rankande bolagen erbjuder denna information. Finansiella utsikter består av framåtblickande påståenden som bör reflektera företagets kortsiktiga uppskattningar gällande deras finansiella prestation. I osäkra tider som dessa är de särskilt viktiga att presentera.

TietoEvry är ett av få företag som erbjuder finansiella utsikter och det är uppskattat att de publicerar flera utsikter under året. Till exempel så uppdaterade de utsikterna ett flertal gånger under året och kommunicerade det tydligt. Arkivet innehåller utsikter som går tillbaka till 2015, vilket gör det enkelt att jämföra.

Screenshot of TietoEvery's financial outlook archive.

Toppreseterande svenska företag

I år har Sandvik klättrat en plats på den svenska listan och är nu det svenska företag som presterat bäst. Sandvik erbjuder imponerande hållbarhetsinformation och en informativ och engagerande digital årsredovisning. Bra jobbat!

"Det är viktigt för oss att möta besökarnas behov och förväntningar. För att säkerställa att de får en tydlig bild av vad vi gör, hur vi gör det och varför. För oss är Webranking by Comprend ett bra verktyg för att kontinuerligt förbättra vår webbnärvaro och få input om besökarnas ökande efterfrågan på webbinnehåll."

Jessica Alm, Executive Vice President och Head of Group Communications and Sustainability Sandvik.

Swedish Match har legat på första plats i Sverige tre år i rad (2019-2020, 2020-2021 och 2021-2022) men i år kommer de på andra plats. Swedish Match har fortfarande en imponerande poäng på 81.6, endast 0.5 poäng mindre än Sandvik. De presterar särskilt väl när det kommer till information om bolagsstyrningen, om oss och aktieinformation.

NCC är nya på prispallen och har klättrat från fjärde till tredje plats. NCC erbjuder en informativ mediasektion med användbar information som journalister letar efter. De presenterar även detaljerad information om finansiell rapportering, bland annat en online-sammanfattning av årsredovisningen.

Årets klättrare

Vi ser även att några svenska företag har gjort en extra ansträngning gällande att förbättra sina företagswebbplatser och har ökat poängen i Webranking markant.

Electrolux Professional är det företag som har förbättrat sin poäng mest, med 16 poäng. Det har resulterat i att Electrolux Professional har klättrat från fyrtiofemte till tolfte plats. Imponerande!

Trelleborg har förbättrat sin poäng med 13.2 poäng och klättrar från tjugoåttonde till åttonde plats. Bra jobbat! 

SEB har förbättrat sin poäng med 11.4 poäng och klättrar från tjugonionde till elfte plats. Också bra jobbat! 

Topp 10

PlaceringFöretagPoäng
1Sandvik82,1
2Swedish Match81,6
3NCC77,7
4Essity76,5
5Stora Enso68,9
6SSAB68,7
7Kinnevik66,2
8Trelleborg64,2
9Swedbank63,9
10Holmen63,4

Ta den av hela resultatlistan för de svenska företagen eller läs mer om Webranking by Comprend.

Helena Wennergren

Helena Wennergren

Senior consultant

helena.wennergren@comprend.com

+46 70 971 12 10

Johan Sixtensson

Johan Sixtensson

WaaS Service Lead

johan.sixtensson@comprend.com

+46 76 109 05 42

How is your site performing?

We identify the content that investors, analysts, business journalists and jobseekers want from corporate websites to help you meet their expecations. 

Webranking

How effective is your annual report?

Our yearly review of 500 annual reports benchmarks and explains best practice to help you reach higher reporting standards. 

ReportWatch