Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
7 November 2023

Svenska företagswebbplatser bättre än snittet men investerar- och karriärinformation släpar efter

default image

I den tjugosjunde säsongen av Webranking by Comprend visar de svenska företagen öppenhet och transparens inom områden som bolagsstyrning och presentation av företaget och dess verksamhet på sina webbplatser. Det finns dock fortfarande utrymme för förbättring inom andra områden. Investerarkommunikation och karriärinformation utgör fortfarande utmaningar, och informationsdelningen kring mångfald och välbefinnande bland anställda behöver ytterligare uppmärksamhet.

Freja NilssonProject manager, Webranking

I årets svenska lista har vi rankat de 125 största börsnoterade svenska företagen och undersökt hur väl deras företagswebbplatser möter målgruppernas (kapitalmarknaden och jobbsökandes) krav.

Årets genomsnittliga poäng för företagen på den svenska listan är 49,1 av 100 poäng, vilket är snäppet högre än den europeiska snittpoängen på 47 poäng. Högst snittpoäng av alla länder har Finland, som ligger långt före med 59,5 poäng.

När vi sammanfattar de svenska resultaten ser vi bland annat:
  • Bolagsstyrningsinformationen och "Om oss" är områden där svenska företag presterar bäst. De uppfyller i genomsnitt 56 % respektive 55 % av kriterierna i dessa kategorier.
  • Svenska företag är särskilt duktiga på att introducera sina verksamheter genom att tydligt beskriva syfte och mål, vilket 92 % av de rankade företagen gör.
  • Investerarkommunikationen (så som information om riskhantering, finansiella mål och strategi) är fortsatt den största utmaningen, där svenska företag i snitt endast uppfyller 35 % av kriterierna.
  • Även information relaterat till press och media samt karriärinformation är områden där svenska företag behöver bli bättre. Svenska företag ligger under det europeiska genomsnittet och står inför utmaningar i att presentera information om mångfald och välbefinnande hos medarbetarna. Det finns även ett gap i att presentera flexibilitet och initiativ för anställdas välmående.
  • Svenska företag är bra på att förklara sin hållbarhetsstrategi och dess koppling till den övergripande företagsstrategin. Men vi ser en utmaning i att kommunicera uppfyllelsen av sina hållbarhetsmål, där endast 28 % av företagen presenterar data.

Information om bolagsstyrning och företagsinformation största styrkorna

I år har svenska företag presterat bäst inom information relaterat till bolagsstyrningen, där företagen i snitt uppfyller 56 % av kriterierna. Även företagsinformation/"om oss" presterar väl, där företagen i snitt uppfyller 55 % av kriterierna.

Att presentera detaljerad information om bolagsstyrning visar att ett företag är öppet och transparent om hur det styrs och hanteras. Detta kan bygga förtroende hos investerare, kunder, leverantörer och andra intressenter som vill förstå hur företaget drivs.

Med tanke på detta är det positivt att de svenska bolagen presterar väl inom detta område, där de generellt visar en hög grad av transparens.

Bästa företagen inom bolagsstyrning

Kinnevik: Kinnevik presenterar en detaljerad översikt av sitt system för intern kontroll. De ger även en informativ sammanfattning av styrelsens roll och arbete.

Sandvik: Sandvik presenterar transparent information om sina rutiner för att hantera insiders. Informationen är även kompletterad med en länk till Finansinspektionen där de senaste transaktionerna visas.

NCC: NCC presenterar också en informativ översikt över systemet för intern styrning och kontroll.

Tydliga syften och mål presenteras

Information som beskriver företagen och deras verksamhet, från information om affärsområden till position på marknaden fortsätter att vara en styrka för de svenska företagen. De är särskilt duktiga på att ge en introduktion till sina företag genom att beskriva det övergripande syftet och målet med verksamheten, vilket 92 % av de rankade bolagen gör.

Att inkludera detaljerad "Om oss"-information på en företagswebbplats har flera viktiga syften. Det ger företaget möjlighet att kommunicera sina unika värderingar, kärnkompetenser och historia till målgrupperna. Genom att kommunicera en stark företagsidentitet kan företaget differentiera sig från konkurrenterna och sticka ut på marknaden.

För investerare är den detaljerade informationen om företagets affärsområden, marknadsposition och historik viktig för att bedöma företagets investeringspotential. Det ger dem en djupare insikt i företagets verksamhet och dess förmåga att generera avkastning.

Bästa företagen inom företagsinformation

Sandvik: Sandvik presenterar en informativ överblick över sina affärsområden, nyckeltal och organisationsstruktur.

SSAB: SSAB erbjuder detaljerad information om förutsättningarna på de marknader de är aktiva på, inklusive trender, konkurrens och finansiella och marknads-utsikter för varje kvartal.

NCC: NCC erbjuder en välstrukturerad sammanfattning av företagets strategi, där de också förklarar hur deras kärnvärderingar kommer att bidra till att strategin uppnås.

Investerarkommunikation fortsatt en stor utmaning

Investerarkommunikation fortsätter att vara den största utmaningen för de svenska företagen, där de i snitt har uppfyllt 35 % av kriterierna.

Även om svenska genomsnittet är bättre än det Europeiska genomsnittet på 29 % finns det stor potential för förbättring hos de svenska bolagen. Företagen behöver bli bättre på att presentera sammanfattningar av information på sina webbplatser, i tillägg till den mer djupgående informationen som finns i rapporter och presentationer.

Genom att presentera informationen direkt på webbplatsen och inte bara i rapporter och presentationer blir den mer tillgänglig för alla intresserade parter, inklusive investerare, analytiker och allmänheten. Detta främjar transparens och ökar förtroendet för företaget.

En annan aspekt är att det blir lättare att hitta information som är presenterad direkt på webbplatsen då webbplatsens besökare inte behöver söka igenom olika rapporter och presentationer för att hitta vad de söker.

Bästa företagen inom investerarkommunikation

Axfood: Axfood är det svenska företaget som fått bäst poäng inom investerarkommunikation i år. De presenterar bland annat ett investment case som tydligt sammanfattar varför de är en bra investering, med länkar till relevanta sidor.

Sandvik: Sandvik presenterar finansiella nyckeltal i interaktiva grafer där användaren själv kan markera informationen. Datan kan även laddas ned i Excel för egen analys.

Trelleborg: Trelleborg förklarar vilka risker som påverkar företaget och hur de arbetar med att hantera dessa på ett tydligt sätt. De erbjuder även hela riskhanteringskapitlet från årsredovisningen för nedladdning för vidare läsning.

Karriärinformationen lever inte upp till förväntningarna

Precis som tidigare år presterar svenska företag en bit under det europeiska genomsnittet, där svenska företag i snitt uppfyller 42 % av kriterierna, jämfört med 51 % för alla bolag på Europe 500-listan.

De svenska företagen halkar särskilt efter när det kommer till att presentera information om mångfald, både i form av en generell policy och data som visar mångfalden inom företagen. Endast 58 % av de svenska företagen presenterar information om sitt mångfaldsarbete i karriärsektionen, vilket kan jämföras med 74 % av de europeiska företagen.

Företagens resultat står i kontrast till resultaten i vår årliga karriärenkät där vi i år såg att 83 % av respondenterna tycker att det är viktigt att företag kommunicerar sin policy för mångfald och inkludering. En mångsidig och inkluderande arbetsmiljö är attraktiv för många jobbsökande, genom att framhäva företagets engagemang för dessa värden kan ett företag få en bredare kandidatpool. Det är även viktigt för jobbsökande att företagen inkluderar data, en av respondenterna utvecklar sitt enkätsvar:

Diversity data also includes (in)equality data. How many team members or board members are men/women? And steps to equality changes.

Ett annat område som fortsätter att vara en utmaning är att presentera information om flexibilitet (bland annat möjligheten att arbeta hemifrån, flexibel arbetstid och work-life balance) och hur företagen främjar sina anställdas välmående. Bara 33 % av de svenska företagen presenterar information om program eller initativ för att främja det fysiska och mentala välmåendet hos sina anställda, jämfört med 47 % av de europeiska företagen. Gällande att presentera information om olika typer av flexibilitet uppfyller företagen i snitt 22 % av kriterierna, vilket är oroväckande med tanke på hur viktigt det är för jobbsökande att företag kan erbjuda flexibilitet.

Förra året presenterade 9 % av företagen information om möjligheterna att arbeta hemifrån, i år är det 23 % av företagen vilket är en förbättring men är ändå under det europeiska genomsnittet på 33 %. I år presenterar 26 % av företagen information om hur de hjälper sina anställda balansera arbete och fritid, förra året presenterade 17 % av företagen informationen.

Sammanfattningsvis kan man säga att utvecklingen går åt rätt håll, men inte i den takt som jobbsökande förväntar sig. I Comprends karriärenkät 2023 framgår att hela 89 % av respondenterna anser att en företags inställning till work-life balance är viktig att presentera på företagets webbplats. Det finns alltså ett klart behov av att svenska företag fortsätter att förbättra sin karriärinformation, särskilt inom områden som mångfald, anställdas välmående och möjligheter till flexibilitet.

Bästa företagen inom karriärinformation

Ericsson presenterar bäst inom karriärinformation av de svenska företagen. De länkar exempelvis till en detaljerad sida för information om sitt arbete för mångfald, som kompletteras med data över de anställdas ålder, nationalitet och kön. Detta ger en transparens som är värdefull för både potentiella medarbetare och allmänheten.

Sammanfattningsvis visar Volvos karriärsida att de är en modern arbetsgivare som är engagerad i mångfald, flexibilitet, teknologi och utveckling. Volvo samlar information om work-life balance, flexibilitet och välmående och mångfald på en sida, vilket gör det enkelt för en jobbsökande att hitta.

Trelleborg: Trelleborg betonar både sitt arbete för mångfald och inkludering och hur hur deras verksamhet bidrar till en bättre värld. Detta är en viktig aspekt för många av dagens jobbsökande som söker arbetsgivare med ett starkt samhällsengagemang.

Tydliga hållbarhetsmål men data saknas fortfarande

Hållbarhetskommunikationen hos de svenska företagen fortsätter att vara ungefär på samma nivå som det europeiska genomsnittet, i snitt uppfyller de svenska företagen 45 % av kriterierna medan de europeiska företagen uppfyller 48 %.

Företagen är generellt bra på att beskriva sin hållbarhetsstrategi och hur den hänger ihop med företagets övergripande strategi. Företagens förmåga att beskriva sin hållbarhetsstrategi och koppla den till sin övergripande företagsstrategi är ett positivt steg mot öppenhet och ansvarstagande gentemot sina intressenter. Genom att göra detta ger företagen en tydlig bild av hur de ser på hållbarhetsfrågor som en integrerad del av sin affärsverksamhet, snarare än som en separat och perifer fråga.

Många företag har också tagit steget att kommunicera sina hållbarhetsmål, och en stor andel delar information om sina miljörelaterade mål (63 % av företagen). Det är dock viktigt att notera att det är en utmaning att gå från målformulering till prestation. Andelen företag som faktiskt presenterar data om hur väl målen har uppnåtts är betydligt lägre (28 % av företagen). Detta är en kritisk punkt eftersom det inte bara handlar om att sätta mål, utan också om att vara transparent och ansvarig för resultaten. Att dela data om måluppfyllelse ger företagen och deras intressenter en möjlighet att utvärdera framsteg och identifiera områden där förbättringar krävs.

Bästa företagen inom hållbarhetskommunikation

Trelleborg: Trelleborg erbjuder en onlinesammanfattning av den senaste hållbarhetsrapporten, där de tydligt presenterar både sina hållbarhetsmål och data på hur väl de har uppnåt dem.

Atlas Copco: Atlas Copco presenterar en interaktiv visualisering av sin materialitetsanalys, där användaren kan filtrera och markera informationen.

SandvikSandvik förklarar sitt arbete med globala målen genom att ge konkreta exempel på initiativ som stöttar uppfyllelsen av målen. De har även ett separat nyhetsarkiv med artiklar relaterade till ämnet.

Årets toppresterare

Sandvik: För andra året i rad är Sandvik det svenska företaget som fått högst poäng, 86,4 poäng vilket är en ökning med 4,3 poäng sedan förra året. Som tidigare nämnts i artikeln är Sandvik duktiga på att presentera information om hållbarhet, bolagsstyrning och "om oss".

Vi är väldigt nöjda med att ha förbättrat vårt resultat även i år då vi vet att besökarnas krav ständigt ökar. Comprend-protokollet har under de senaste åren blivit en viktig komponent i vårt webbarbete. Det ger oss bra insikter för utveckling av innehållet, inte minst för investerare och när det gäller hållbarhet som är ett strategiskt fokusområde för oss.

Björn Roodzant, Kommunikations- och hållbarhetsdirektör, Sandvik

NCC: NCC har klättrat en plats på den svenska listan, de har förbättrat sin poäng med 3,7 poäng sedan förra året. NCC är fortsatt starka inom karriärinformation, press och hållbarhetskommunikation.

Trelleborg: Trelleborg fortsätter att klättra på den svenska listan, i år har de klättrat fem placeringar, från åttonde till tredje plats. De har även förbättrat sin poäng med 14,4 poäng. Sedan 2021-2022 har Trelleborg klättrat imponerande 25 platser. Trelleborg är starka inom hållbarhetskommunikation, karriärinformation och "om oss".

Billerud årets klättrare

Billerud är det svenska företaget som har förbättrat sin poäng mest sedan förra året, med 16,1 poäng. Tack vare detta har de klättrat från tjugotredje till femte plats. Bra jobbat!

Våra framsteg är en produkt av våra engagerade medarbetare på Billerud och vår starka övertygelse om att en transparent och användarvänlig webbplats är avgörande för att bygga förtroende och effektiv kommunikation med våra besökare. Vi kommer fortsätta att arbeta i den riktningen för att göra vår närvaro på nätet ännu mer värdefull för alla som interagerar med Billerud.

Nicklas Poshkohani, webbansvarig Billerud 

Topp 10

PlaceringFöretagPoäng
1Sandvik86,4
2NCC81,8
3Trelleborg78,6
4Essity75,3
5Billerud72,4
6Atlas Copco71,6
7Holmen71,0
8SSAB69,2
9Stora Enso67,9
10Tele266,8